Szabályzat

A DR. IMMUN Egészségportál nem vállal felelősséget

· az oldalakon elhelyezett apróhirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok helyességéért vagy valóságtartalmáért;

· a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;

· a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;

· felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot a hirdetési szöveg stílusának megváltoztatására, az újság arculatának megfelelően.

Adásvételi, bérbeadási hirdetésnél irányár, érdeklődési cím vagy telefonszám feltüntetése szükséges.

Ugyanazon érdeklődési telefonszámmal megjelenésenként maximum 2 db apróhirdetést fogadunk el.

Az alábbi rovatainkban csak jeligés hirdetéseket jelentetünk meg: férjet keres, feleséget keres, élettársat keres, társkeresés, kapcsolatok, barátkozás, üzenet.

Képfeltöltés:

· Pornográf, erőszakot sugalló vagy egyéb nyomdafestéket nem tűrő tartalmú képeket nem áll módunkban elfogadni. Ezek a hirdetések törlésre kerülnek.
· Közületek számára a céglogó feltöltése TILOS! Ezek a hirdetések törlésre kerülnek.

A DR. IMMUN Egészségportál szolgáltatásait a Felhasználó a saját felelősségére használja. A Felhasználó teljes körűen szavatosságot vállal azért, hogy beszerezte a szöveg megjelenítéséhez esetlegesen szükséges valamennyi engedélyt és hozzájárulást, továbbá azért, hogy szöveg nem sérti más harmadik személy személyiségi jogait továbbá más harmadik személynek nincsen olyan, különösen kegyeleti vagy személyes adatvédelmi joggal vagy szellemi alkotással kapcsolatos joga, mely a szöveg közzétételét megakadályozza vagy korlátozza vagy ezen jogok jogosultjainak törvényes jogait és érdekeit sérti.

Ezen jogok megsértése miatt kizárólag a látogatót terheli felelősség. A látogató objektív felelősséggel tartozik a DR. IMMUN Egészségportállal szemben és köteles megtéríteni a DR. IMMUN KFT. teljes kárát, mely őt abból éri, hogy a látogató fenti kötelezettségét nem tartotta be.

Változtatás, szabálytalan hirdetések törlése:

Alapelvünk: A drimmun.com apróhirdetési portálon nem szabad olyat (közzé)tenni, amit a valós életben sem szabad.

A DR. IMMUN Egészségportál tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát és ügyel arra, hogy a Honlapon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.

1. Fenntartjuk a jogot a hirdetések, reklámok és egyéb, a DR. IMMUN Egészségportál oldalain elhelyezett tartalmak törlésére az alábbi esetekben:

· ellenkezik a DR. IMMUN Egészségportál hirdetési szabályzatával

· megtévesztő információt tartalmazó hirdetés;

· jogsértést megvalósító hirdetés;

· ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas.

Olyan tartalom szerepel a hirdetésben, amely:

· nem a rovat jellegének megfelelő;

· szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;

· erőszakra buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, természetet károsító magatartásra ösztönöz;

· félelemérzetet kelt;

· amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be;

· pornográf;

· indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;

· megítélésünk szerint árthat a DR. IMMUN Egészségportálnak, üzleti partnereinknek vagy szolgáltatásaink felhasználóinak;

· üdülési csekkel kapcsolatos hirdetéseket nem áll módunkban megjelentetni, ha ilyet tapasztalunk, akkor haladéktalanul töröljük.

A DR. IMMUN Egészségportál jogában áll, de nem tartozik felelősségi körébe, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket törölje, illetve, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre.

2. Más Internetes ajánlatok reklámozása nem kívánatos.

3. A szerkesztőknek, operátoroknak joguk van a fenti szabályok megsértőit korlátozni a felhasználói jogokban. Az eltiltást azonban, eltekintve a nagyon extrém esetektől, figyelmeztetés előzi meg, s csak azután alkalmazza az operátor a szankciókat.

4. A DR. IMMUN Egészségportál szerkesztőségének joga van adminisztrációs célokból betekinteni a felhasználók adataiba, adott esetben utána járni a felhasználó IP-címének, hogy zároltassa a címet vagy a szolgáltatót.

5. A DR. IMMUN Egészségportál portál beleegyezik abba, hogy a más honlapokon hivatkozzanak rá. A hivatkozás drimmun.com weboldalra mutató link elhelyezésével lehetséges.

A DR. IMMUN Egészségportál arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.

A DR. IMMUN Egészségportál fenntartja magának a jogot a felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

Adatvédelmi Szabályzat:

Ismerje meg adatkezelési elveinket, és ahol lehet, éljen választási lehetőségével adatainak kezelését illetően!

Adatvédelem:

Tisztelt látogatónk, amikor Ön a DR. IMMUN Egészségportál apróhirdetési szolgáltatásait igénybe veszi, egyúttal saját adatait is átadja részünkre. Ennek egy része automatikusan (IP cím, böngésző típus), más része pedig az Ön hozzájárulásával (regisztrációs formula kitöltése) kerül birtokunkba. Az Ön személyes adatait a Portál üzemeltetői törvényesen és tisztességesen kezelik, a hatályos jogszabályi előírásokat betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák írott és íratlan szabályait követve. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy ne csak általánosságban, hanem az egyes szolgáltatásainkkal kapcsolatban részletesen is tájékoztassuk Önt adatai sorsáról, ismerje meg adatkezelési elveinket, és ahol lehet, legyen választási lehetősége adatainak kezelését illetően.

Adatvédelmi irányelvek:

A DR. IMMUN Egészségportál - személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog alapján - a felhasználók adatainak védelmét minden alkalmazásnál, eljárásnál és adatátviteli, tárolási módszernél szem előtt tartja. Ez alapján mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.
Személyes adat minden olyan adat, amely alapján a Felhasználó közvetve, vagy közvetlenül azonosítható, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím.

Nem adunk át jogosulatlan harmadik félnek olyan információt - a felhasználó belegyezése nélkül -, amiből a felhasználó személyazonossága hitelt érdemlően helyreállítható. A felhasználók adatait minden esetben megőrizzük, és mindent megteszünk szerkesztőségi, marketing és technikai részről is az adatok biztonságának érdekében. Felhasználóink személyi adatait nem fenyegeti veszély az oldalak megtekintésekor.

Hirdetésfeladáshoz, és az elérhetőségek megtekintéséhez regisztrációra van szükség. Látogatónk alkalmazásaink felhasználói a regisztrációkor önként adják adataikat. A publikus információkért nem vállalunk felelősséget, hogy más ezzel nem él vissza, vagy nem használja fel saját érdekében az adatokat. Kérjük látogatóinkat a publikus adatokat kellő körültekintéssel adják meg! A regisztráció során a DR. IMMUN Egészségportál az alábbi személyes adatokat kéri megadni: név, e-mail cím. A felhasználó saját adatait minden esetben módosíthatja. Az adatokhoz csak a szerkesztőség által feljogosított személyek férhetnek hozzá.

A DR. IMMUN Egészségportál kijelenti, hogy az adatbázisában meglévő adatokat (Felhasználó neve, email címe, azonosítója) kizárólag közvetlen üzletszerzési célra, statisztikai kimutatások készítésére használja e célok megvalósulásához szükséges ideig. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat a DR. IMMUN Egészségportál harmadik személynek nem adja át. A Felhasználó által megadott személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a Felhasználó kérése esetén a DR. IMMUN Egészségportál az adatbázisából törli.
A Felhasználó általi adatszolgáltatás önkéntes. A Felhasználó a DR. IMMUN Egészségportál szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott felhasználásához. A Felhasználónak jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból, jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen, amely sikertelensége esetén az adatkezelő döntésével szemben 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
A DR. IMMUN Egészségportál a Felhasználó kérésére a DR. IMMUN Egészségportál által kezelt személyes adataival kapcsolatban a DR. IMMUN Egészségportál tájékoztatást ad, illetve azokat a Felhasználó kérésére módosítja.

A portálon való regisztrációval a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó adatait a DR. IMMUN Kft. az adatbázisában rögzítse, azokat kezelje továbbá piackutatási és közvetlen üzletszerzési célból felhasználhassa. A DR. IMMUN Kft. a felhasználó által megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek azokat nem adja át. Az előbb írt adatfelhasználás körébe tartozik az is, hogy a DR. IMMUN KFT. a felhasználó e-mail címét felhasználva bizonyos időközönként a felhasználóval közvetlen megkeresés módszerével reklámot (pl. hírlevelet) közöl. A felhasználó az előbb írt közvetlen megkeresés módszerével történő reklám közléshez a portálon való regisztrációval kifejezetten hozzájárul.

A felhasználó kijelenti, hogy a fent írt adatkezelés, adatfelhasználás, közvetlen megkeresés módszerével történő reklám közlés vonatkozásában a portálon való regisztráció által adott kifejezett és egyértelmű hozzájárulása önkéntes, valamint a hozzájárulását a megfelelő tájékoztatás, információk birtokában adja meg.

A felhasználó tudomással bír arról, hogy a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül a DR. IMMUN KFT-vel írásban közölve visszavonhatja, mely esetben a felhasználó adatai törlésre kerülnek és a felhasználó részére közvetlen megkeresés módszerével reklám nem kerül közlésre.

Technikai tudnivalók:

A felhasználói adatok nyilvános, internetes felületről való levétele, törlése nem jelent egyet az adatok fizikai megsemmisítésével. Az adatokat minden esetben megőrizzük.

A Felhasználó a DR. IMMUN Egészségportál szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott, korlátlan idejű felhasználásához. A Felhasználónak jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból, valamint jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen. A látogatóknak a felhasználási feltételekhez kell tartania magát. Adatkezelési kérdéseivel, véleményével forduljon hozzánk bizalommal: info (kukac) drimmun.com

Üzleti Szabályzat:

Aki a DR. IMMUN Egészségportál oldalaira apróhirdetést, reklámot vagy egyéb anyagot helyez, illetve helyeztet fel, egyben elfogadja jelen hirdetési szabályzatot, valamint köteles tartania magát Felhasználási feltételeinkhez.

Kapcsolat:
Ha kérdése van ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban vagy ennek megvalósulását illetően, vegye fel velünk a kapcsolatot: info (kukac) drimmun.com

________________________
Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com

PolarSys Honlapkészítés