GYES - Gyermekgondozási segély

Gyermekgondozási segélyre a következő személyek jogosultak:


hirdetés


 • A szülő,
 • a nevelőszülő,
 • a gyám,
 • a 16. életévét betöltött kiskorúszülő (ha a saját háztartásban nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban, feltéve, hogy a gyámhivatal a kiskorú részére engedélyezte a szülői ház elhagyását)
 • a gyermek 3. életévének betöltéséig.
 • ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig. (Amennyiben ikergyermek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik meg, úgy az ellátást a legkésőbb tankötelessé váló gyermek tankötelessé válása évének végéig folyósítják, legfeljebb a gyermekek tizedik életévének betöltéséig),
 • a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek tizedik életévének betöltéséig • A nagyszülő a szülő jogán.

A gyermekgondozási segély (GYES) összege 2008-ban:

A GYES havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Ez 2008-ban 28.500.- Ft, melyből nyugdíjjárulék címén 9,5 % kerül levonásra, így nettó összege: 25.792.- Ft havonta. Az ellátás időtartama szolgálati időnek minősül. Amennyiben nyugdíjas nagyszülő igényli az ellátást, úgy azt levonás nem terheli.


Hol kell igényelni a gyermekgondozási segélyt (GYES)?

2007. december 31-én megszűntek a munkáltatóknál működő családtámogatási kifizetőhelyek. Ennek megfelelően, 2008. január 1-től az ellátás igénylését a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához, vagy annak kirendeltségéhez (családtámogatási és szociális ellátási iroda) kell benyújtani.


Szükséges okmányok az igényléshez:


 • A gyermekgondozási segélyre vonatkozó igényt, az „Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra” című nyomtatványon kell benyújtani, és csatolni kell hozzá a 2. számú pótlapot.
 • Az igénylő személyazonosító igazolványa és lakcímnyilvántartó kártyája
 • Az igénylő adóazonosító kártyája
 • A gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonata
 • Az igénylő és a gyermek(ek) TAJ- kártyája
 • Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetében csatolni kell a szakorvos által kiállított orvosi igazolást is.
 • Amennyiben az igénylő magánnyugdíjpénztári tag, be kell mutatnia magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozatának záradékolt példányát is.
 • Ha bankszámlára kéri az ellátás folyósítását, akkor a folyószámla szerződés bemutatása is szükséges.


A gyermekgondozási segélyben (GYES) részesülő személy keresőtevékenysége:


A gyermek 1 éves koráig keresőtevékenységet nem folytathat a jogosult, ám azt követően időkorlátozás nélkül teheti azt. A GYES-ben részesülő nagyszülőre más szabályok vonatkoznak. A gyermek 3 éves koráig keresőtevékenységet nem folytathat, ezt követően pedig maximum 4 órás állást vállalhat, illetve amennyiben munkavégzése otthon történik, akkor időkorlátozás nélkül teheti azt.


Gyermekgondozási segély (GYES) méltányossági alapon történő engedélyezése:

A Magyar Államkincstár elnöke méltányossági jogkörben eljárva, gyermekgondozási segélyre való jogosultságot állapíthat meg a gyermeket nevelő személy számára, ha a gyermek szülei a gyermek nevelésében három hónapnál hosszabb ideig akadályoztatva vannak. Ha a gyermek, - betegsége miatt - napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható, lehetőség van arra, hogy a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig megállapítsák, vagy meghosszabbítsák a GYES jogosultságot. Ez azonban legfeljebb a gyermek 8. életévének betöltéséig vehető igénybe.


A tartósan beteg, illetve súlyos fogyatékos gyermeket nevelő részére meddig állapítják meg a gyermekgondozási segélyt?

Ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, a gyermek 10. életévének betöltéséig.


Van-e lehetőség a gyermekgondozási segély méltányossági alapon történő engedélyezésére?

Igen, a Kincstár vezetője – méltányossági jogkörben eljárva – gyermekgondozási segélyre való jogosultságot állapíthat meg a gyermeket nevelő személynek:

 • - ha a gyermek szülei a gyermek nevelésében három hónapot meghaladóan akadályoztatva vannak;

megállapíthatja, illetőleg meghosszabbíthatja a jogosultságot:

 • - a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig, legfeljebb azonban a gyermek 8. életévének betöltéséig, ha a gyermek betegsége miatt a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható.


Milyen igazolást kell csatolni a méltányossági kérelemhez?

Az igényléshez csatolni kell az igényben megjelölt októl függően:

 • a szülők nyilatkozatát a gyermeknevelésben való akadályoztatásukról;
 • a fekvőbeteg-gyógyintézet gyermekgyógyász, vagy gyermekpszichiáter szakorvosának igazolását arról, hogy a gyermek a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható, nevelhető;


Milyen feltételek mellett jogosult a nagyszülő GYES-re?


Akkor, ha a gyermek - első életévét betöltötte, továbbá - gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, valamint - a szülők a GYES-ről lemondanak, és egyetértenek abban, hogy az ellátást a nagyszülő vegye igénybe feltéve, hogy mind ő maga, mind a szülő megfelel a jogosultsági feltételeknek.


Érinti-e a nagyszülő GYES-re való jogosultságát az, ha a szülő a gyermek után gyermekápolási táppénzt vesz igénybe?

Nem, a nagyszülő a gyermekgondozási segélyre ez esetben is jogosult.


Érinti-e a szülő, illetve a nagyszülő GYES-re való jogosultságát, ha rokkantsági nyugdíjban, vagy öregségi nyugdíjban, rokkantsági járadékban, vagy átmeneti járadékban, vagy rendszeres szociális járadékban, vagy a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában részesül?

Nem, ha a gyermekgondozási segélyre jogosult a fenti ellátások valamelyikében részesül, a gyermekgondozási segély ebben az esetben is megállapítható, illetve tovább folyósítható.


Lehet-e a gyermekgondozási segély mellett munkát végezni?

A gyermekgondozási segélyben részesülő szülő keresőtevékenységet a gyermek egyéves koráig nem folytathat. A kiskorú szülő gyermekének gyámja azonban a gyermek egyéves kora előtt is dolgozhat.

A gyermek egyéves kora után a gyermekgondozási segélyben részesülő szülő időbeli korlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet.

2006. január 1-jét követően a szülő a gyermek egy éves korától kezdődően a gyermekgondozási segély folyósítása mellett már nemcsak legfeljebb napi 4 órában, hanem akár teljes munkaidőben is munkát vállalhat. A gyermekgondozási segély teljes munkaidőben végzett keresőtevékenység melletti folyósíthatóságának bevezetésével összefüggésben - kérelemre, az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén - azok számára is megállapítják a gyermekgondozási segélyt, akiknek jogosultsága a korábbi szabályozás szerint a munkába állás miatt szűnt meg, vagy emiatt nem vették az ellátást igénybe.

A törvény módosítása lehetővé teszi az addig fizetés nélküli szabadságban részesülő szülő részére, hogy a munkáltatójával történt előzetes megbeszélés értelmében, teljes munkaidőben eredeti munkahelyén helyezkedjen el

 • a fizetés nélküli szabadságot megszakítva eredeti munkakörében
 • a fizetés nélküli szabadságot nem megszakítva (akár más munkáltatónál) határozott idejű munkaszerződéssel, teljes, vagy részmunkaidőben helyezkedjen el úgy, hogy mellette a GYES-t is folyósítják.

A Munka Törvénykönyvében szabályozottak szerint, ha a munkavállaló a gyermek három éves kora előtt teljes munkaidőben visszamegy dolgozni, és részére a GYES-t folyósítják, a gyermek három éves koráig felmondási tilalom alatt áll. Az Mt 90. §. e) pontja kimondja, hogy a munkaáltató rendes felmondással nem szüntetheti meg a jogviszonyt a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadságnak, illetve a gyermek hároméves koráig - fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is - a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama alatt.

A GYES melletti munkavégzés esetei:

 • eredeti munkakörében (fizetés nélküli szabadság megszüntetésével)
 • eredeti munkahelyén határozott idejű munkaszerződéssel részmunkaidőben (a fizetés nélküli szabadság fenntartásával)
 • más munkáltatónál rész vagy teljes munkaidőben úgy, hogy az eredeti munkáltatónál a fizetés nélküli szabadságot fenntartja.)


Mi a teendő abban az esetben, ha az anya egy évesnél idősebb gyermekével GYED-en van, és vissza szeretne munkáltatójához az eredeti munkakörébe menni?

Az anyának a fizetés nélküli szabadság megszüntetésének időpontját munkáltatójával egyeztetnie kell. Itt a kölcsönös együttműködés szabályai az irányadóak, azaz mindkettőjük jogos érdekére tekintettel kell a munkába állás pontos napját meghatározni.
Ezt követően kérni kell a gyermekgondozási díj folyósításának megszüntetését, és a következő naptól a gyermekgondozási segély folyósításának megállapítását (munkáltatója családtámogatási kifizetőhelyén, vagy a Kincstárnál).
A továbbiakban a már aktívan munkában álló szülő a GYESt is megkapja. Függetlenül attól, hogy az anya a fizetés nélküli szabadságot nem veszi igénybe, munkáltatja a munkaviszonyát rendes felmondással a gyermek három éves koráig nem szüntetheti meg.


Az anya napi 8 órás munkaviszonyban áll. Háztartásában neveli négy éves tartósan beteg gyermekét, akire tekintettel gyermekgondozási segélyt nem vett igénybe. A fennálló munkaviszonya mellett igényelheti-e a gyermekgondozási segélyt?

Igen, lehetősége van az ellátás megállapítását kérni vagy a munkahelyi kifizetőhelyen, vagy a Kincstárnál.
A tartósan beteg gyermek után a szülő a gyermek tíz éves koráig jogosult a gyermekgondozási segélyre. Rá azonban nem vonatkozik a felmondási tilalom, mert a Munka Törvénykönyve szerint a három éven felüli gyermekek esetében, ha a szülő fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül veszi igénybe a GYES-t, nem áll felmondási tilalom alatt. (Ha azonban az anya igénybe veszi a fizetés nélküli szabadságot, felmondási tilalom alatt áll)


Az anya eredeti munkahelyén fizetés nélküli szabadságon van. A gyermeke elmúlt két éves, gyermekgondozási segélyben részesül, és egy másik munkáltatónál kíván határozott idejű munkaviszonyt létesíteni. Mi a teendője?

Ebben az esetben eredeti munkahelyén a fizetés nélküli szabadságot fenntartja, a GYES-t részére folyósítják, s a másik munkáltatótól munkabérben részesül.


Lehet-e a gyermekgondozási segély mellett részösszegű ápolási díjat folyósítani?

2006. szeptember 1-től a gyermekgondozási segély folyósításával egyidejűleg lehetőség van a részösszegű ápolási díj megállapítására, ha az ápolásra szoruló személy fokozott ápolást igényel. Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes

 • a) étkezni, vagy
 • b) tisztálkodni, vagy
 • c) öltözködni, vagy
 • d) illemhelyet használni, vagy
 • e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni,

feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll. A fokozott ápolást igénylő személy után járó ápolási díj összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-kal, 2007. január 1-től 34.879,- Ft, 2007. február 15-től 35.269,- Ft.
A gyermekgondozási segélyben részesülő személy, ha fokozott ápolásra szoruló beteget ápol, a két ellátás közötti különbözetet kaphatja meg ápolási díjként.


A nagyszülő a gyermekgondozási segély folyósítása alatt végezhet-e kereső tevékenységet?


A GYES-ben részesülő nagyszülő keresőtevékenységet a gyermek hároméves kora után napi négy órában folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. Napi 4 órát meg nem haladó időtartamban folytatott keresőtevékenységnek minősül, ha a munkavégzés szombat-vasárnap történik, feltéve, hogy munkaideje a heti 20 órát nem haladja meg.


Méltányosságból meghosszabbítható-e a gyermekgondozási segély a tartósan beteg illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltésétől 14-dik életévnek betöltéséig?

2006. január 1-jét követően nem állapítható meg méltányosságból az ellátás. A tartósan beteg gyermek 10. évének betöltését követően a szülő a helyi önkormányzattól kérheti az ápolási díj megállapítását, ha a gyermek önmaga ellátására képtelen, állandó gondozásra, ápolásra, felügyeletre szorul.

Hozzászólások
Keresés
galambos sanyi79  - K   |2009-07-12 11:32:06
GYES mellett szeretn
A hozzászólás a regisztráció után válik lehetõvé!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
________________________
Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com

PolarSys Honlapkészítés